Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον Κόσμο της Επιχειρηματικότητας: Τάσεις και Καλές Πρακτικές

Το προφίλ μιας υγιούς επιχείρησης έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες και πλέον η αποκλειστική στοχοθεσία στο κέρδος θεωρείται όχι μόνο παρωχημένη αλλά και, μακροπρόθεσμα, επιζήμια! Οι καταναλωτές σήμερα αναζητούν διαφάνεια από τις εταιρείες, απαιτώντας να δουν στην πράξη, το πώς προτίθενται να εκπληρώσουν την ευθύνη τους προς την κοινωνία, στην οποία δραστηριοποιούνται.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (Corporate Social Responsibility) αποτελεί ένα πολύτιμο επιχειρηματικό εργαλείο και βασίζεται στην αντίληψη, ότι οι εταιρείες μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούν τους πόρους και την επιρροή τους για να υποστηρίξουν και συνεργαστούν με τις κοινότητες, στις οποίες δραστηριοποιούνται. Κατ’ επέκταση, η εταιρική κοινωνική ευθύνη παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον τρόπο, με τον οποίο οι πελάτες και η στοχευμένη κοινότητα αντιλαμβάνονται τις επιχειρήσεις. Μπορεί, επίσης, να συμβάλει στο να προσελκύσει υπαλλήλους και επενδυτές που δίνουν προτεραιότητα στους στόχους εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που μια εταιρεία έχει καθορίσει.

Η δέσμευση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα δεν είναι πλέον περιορισμένη σε μια μικρή μερίδα επιχειρήσεων, αλλά αντιμετωπίζεται ως θεμέλιο στοιχείο για τη διαχείριση της κοινωνικής επιρροής των εταιρειών. Η ενσωμάτωση της CSR στη στρατηγική των εταιρειών αναδεικνύεται ως μέσο για την ενίσχυση της εταιρικής φιλοσοφίας και της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, η ευθύνη αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε ζητήματα περιβάλλοντος, βιωσιμότητας και φιλανθρωπίας, αλλά περιλαμβάνει επίσης την προώθηση της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας, το σεβασμό προς τους υπαλλήλους, τη συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς και τις ηθικές επιχειρηματικές αποφάσεις και επεκτείνεται σε πεδία όπως η δίκαιη αμοιβή και η ποιότητα του περιβάλλοντος εργασίας και η πολυπολιτισμικότητα.

Τύποι εταιρικής ευθύνης που μπορεί να υιοθετήσει η επιχείρησή σας:

Μέσω περιβαλλοντικών, ηθικών, φιλανθρωπικών, οικονομικών και πολιτιστικών πρακτικών που υπερβαίνουν τα συνηθισμένα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι εταιρείες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος παρέχοντας προοπτικές για το μέλλον σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σύνθετες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

1. Μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ένας κύριος στόχος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις έχουν μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Οποιαδήποτε μέτρα μια εταιρεία μπορεί να λάβει για τη μείωσή του θεωρούνται ευεργετικά τόσο για την εταιρεία όσο και για την κοινωνία. Με τη βιωσιμότητα και τη μείωση των αποβλήτων να αποτελούν σημαντική τάση, οι καταναλωτές επιλέγουν όλο και περισσότερο να υποστηρίζουν εταιρείες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και που προσπαθούν να υιοθετήσουν καλές πρακτικές. Η δημιουργία paperless διαδικασιών, η μείωση του πλαστικού, η εγκατάσταση αισθητήρων φωτός για την εξοικονόμηση ενέργειας και η ανακύκλωση είναι μερικά εύκολα παραδείγματα ένταξης «πράσινων» πρακτικών σε μια επιχείρηση. Ένας βιοκλιματικός χώρος συνεδρίων με ενεργειακά αποδοτικά συστήματα και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για «πράσινες» εκδηλώσεις, ενώ μικρά και μεγάλα παιδιά θα αναπτύξουν οικολογική ευαισθησία μέσω των βιωματικών εμπειριών που προσφέρει ένα πάρκο αναψυχής με περιβαλλοντικές δράσεις.

2. Ο σεβασμός στην πράξη

Η ηθική ευθύνη συνοψίζεται στη δέσμευση μιας εταιρείας να λειτουργεί την επιχείρησή της με ηθικό τρόπο που υποστηρίζει αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η δίκαιη μεταχείριση όλων των ενδιαφερομένων, δίκαιες εμπορικές πρακτικές και ισότιμη αμοιβή. Για να υποστηρίξουν την ηθική ευθύνη, πολλές επιχειρήσεις παίρνουν θέση εναντίον αδικημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως παιδική εργασία, ρατσιστικές διακρίσεις και ο αγώνας για υψηλότερο ελάχιστο μισθό. Μια εφαρμογή αυτής της δέσμευσης είναι η πολιτική πρόσληψης που υποστηρίζει την ποικιλομορφία και ενθαρρύνει τις ομάδες να αποτελούνται από άτομα με διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα και ταυτότητες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον, όπου η κάθε φωνή έχει σημασία.

myvenue - Corporate Social Responsibility myvenue - Corporate Social Responsibility
3. Φροντίδα και στήριξη στον άνθρωπο

Η εταιρική φιλανθρωπία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εταιρικής ευθύνης, εκφράζοντας την προσήλωση μιας εταιρείας στην ενεργή βελτίωση της κοινωνίας. Συχνά, αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας ενός κεφαλαίου ή ιδρύματος με σκοπό να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που θεωρούνται επίκαιρες και ευεργετικές για την τοπική κοινότητα. Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να δημιουργήσουν προγράμματα φιλανθρωπίας που απηχούν τις αξίες τους και στοχεύουν σε σημαντικούς κοινωνικούς σκοπούς, ενώ συγχρόνως, μπορεί να προσφέρουν ευκαιρίες στους εργαζομένους τους να συμμετάσχουν ενεργά σε προγράμματα δωρεάς χρόνου, ενισχύοντας έτσι τον αντίκτυπο σε επίπεδο κοινότητας.

4. Επενδύοντας σε ένα καλύτερο αύριο

Η οικονομική εταιρική ευθύνη σημαίνει χρηματοδότηση τοπικών πρωτοβουλιών για να ενισχυθεί η κοινότητα κι έτσι καλλιεργείτε μια οικονομική κουλτούρα που φροντίζει για το μέλλον και την κοινωνία. Η επένδυση σε πηγές ενέργειας που μειώνουν τις εκπομπές ρύπων και η χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγράμματων, ώστε να ενισχύονται οι γνώσεις και δεξιοτήτες των κοινοτήτων είναι πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευθύνης. Ένας φορέας που αγκαλιάζει τη διάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προσωπικής ανάπτυξης μπορεί να διοργανώσει ποικίλες εκδηλώσεις: από συνέδρια και διαλέξεις με ομιλητές που πρωτοστατούν στον τομέα της κοινωνικής δικαιοσύνης, έως και εκδηλώσεις που ευαισθητοποιούν στα θέματα της περιβαλλοντικής ευθύνης.

5. Υγιείς υπάλληλοι, υγιείς κοινότητες

Μια εταιρεία μπορεί να επιδείξει το ενδιαφέρον της για την ψυχολογική και σωματική υγεία των ανθρώπων της, καθιστώντας την ευεξία προτεραιότητα. Μπορεί να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να συμμετέχουν σε προκλήσεις, όπως στόχοι που σχετίζονται με τον αριθμό των βημάτων ή την υγιεινή διατροφή. Η ευεξία ως τρόπος ζωής και η δημιουργία μιας κοινότητας που φροντίζει το κάθε μέλος της. Μια ευχάριστη συνεδρία yoga που εξισορροπεί το σώμα και τον νου είναι από τις εκδηλώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν για την ευζωία των υπαλλήλων μιας εταιρείας. Με καθοδήγηση ειδικών εκπαιδευτών yoga, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν τα οφέλη της άσκησης για την ψυχική και σωματική τους ευεξία και ενισχύεται το αίσθημα κοινότητας και ο υγιεινός τρόπος ζωής στον εργασιακό χώρο.

Σε έναν κόσμο όπου η βιωσιμότητα και η κοινωνική συνείδηση καθίστανται κεντρικές αξίες, η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναδεικνύεται όχι μόνο ως επιθυμητή, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής. Η διαρκής δέσμευση μιας επιχείρησης στην κοινωνική ευθύνη δεν αποτελεί μόνο δείκτη επιτυχίας, αλλά και κινητήριο δύναμη για την ευημερία της κοινωνίας.

Σχετικά άρθρα
Post Thumbnail
Pre-booking Tips: Πώς να Κερδίσετε Χρόνο και Χρήμα Διοργανώνοντας το Event σας!
Post Thumbnail
VIP Εκδηλώσεις σε Σκάφος